ផ្សាយផ្ទាល់៖ពីការប្រកាស់លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។


Our Activities
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរជូនបុគ្គលិកឆ្នើម និងគណៈសាស្រ្តាចារ្យគំរូ
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតជ័យ លាភីជិត៤០០នាក់ ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ យប់នេះ ២៦ ១២ ២០១៩)
(Live( The 15th UC Annual Graduation Commencement [Time: 2:30 pm; Venue: The SEATV Auditorium, UC Campus]

Total: 1260

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches