ពិធីការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត:ព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 សាលាតេជោសែនកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
Japanese Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
Japanese Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
IEP program at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
The University of Cambodia held the Orientation for the Comprehensive Exit Exams (CEX401-402) on Wednesday, 22 July 2020.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែង
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែង
taking BA program at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
“THANK YOU TO ALL FOLLOWERS OF THE UC FACEBOOK PAGE” Now, with more than 565K, The University of Cambodia (UC) wishes to take this opportunity to thank all followers of UC Facebook page from all parts of the world. Please continue to follow and support The University of Cambodia. Thank you.

Total: 1315

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches