ពិធីការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត:ព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 សាលាតេជោសែនកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
The 35th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. David Cohen, Law Professor; Director of WSD Handa Center for Human Rights and International Justice; and Co-Director of the ASEAN Law and Integration Center, with its thirty fifth Honorary Doctorate in Humanitarian Law in 2014.
The 34th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Ralph A. Cossa, President, Pacific Forum CSIS, Honolulu, with its thirty fourth Honorary Doctorate in International Relations in 2013
The 33th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Greg Emery, Director, Global Leadership Center, Ohio University, U.S.A., with its thirty third Honorary Doctorate in Humanity in 2011.
The 32th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Professor Ito Kenichi, President and CEO the Japan Forum on International Relations, Inc., Japan, with its thirty second Honorary Doctorate in International Affairs in 2011.
The 31th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Khieu Kanharith, Minister of Information, with its thirty first Honorary Doctorate in Media and Communications in 2011.
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The environment of The University of Cambodia campus in early November 2020
The 29th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Marty Natalegawa, Minister of Foreign Affairs Republic of Indonesia, with its twenty ninth Honorary Doctorate in International Relations in 2010.

Total: 1415

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches