ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀត
សិស្សនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។
សកម្មភាពក្រុមការងារ ទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។
Maersk (Cambodia) - a Supply Chain and Logistics Company held the Information Session about their LEAD Program 2019
លោក Yusaku Hirayama និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu ប្រទេសជប៉ុន
The UC Bulletin, Volume 4 is available at the UC Bookstore and The Handa Library on the 11th Floor of the UC main campus
សកម្មភាពនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍។
សកម្មភាពនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍។

Total: 1130

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches