ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
On 28 June 2019, the management team of The University of Cambodia, led by Ms. Gina Lopez, Vice President for International Affairs, held a send-off ceremony to the EU-SHARE exchange students. The team thanked the students for choosing to study at UC, and delivered their transcripts and other essential documents for them. We wish them all the best!
ខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉េងលីហ៊សព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ជួង ស្រីឌឿន សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ងុំបាទឈោ្មះណាងរិទ្ធីសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះសៅសុភាសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
On 22 June 2019, the Skills and Career Development Center hosted a "Business Leadership" workshop with 91 participants.
នាងខ្ញុំឈ្មោះ អាង​ មុីសព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជួង​ ឡាយលាង សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Total: 1078

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches