ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ (K-Track) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
(LIVE) The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Yunieta Anny Nainggolan, Director of Graduate Programs of Science in Management ITB, and a Representative of the Embassy of the Republic of Indonesia in the Kingdom of Cambodia, for her Distinguished Public Lecture on ‘Social Responsibility and Financial Performance: Is it a Trade-off?’ 31st October 2019
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី២) Scholarship Forum [EPS02]
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍ បណ្ឌិត យូនែតា អាន់នី ណាអ៊ិងហ្កូឡាន់នាយកកម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលាធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង ITB
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី១) - Scholarship Forum [EPS01] ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។
5 stars! Congratulations to The University of Cambodia (UC), which has been ranked as one of the top 10 universities in Cambodia and in the top 200 universities on Facebook in the world. UC is moving ahead at top speed and will definitely be one of the leading universities in Asia and the world. It has welcomed a number of outstanding exchange students from overseas, including Australia, Europe and Asia. Its credit system allows great flexibility for students and its medium of instruction can be either in Khmer or English, depending on students' preference. Please come visit us today to discover more!
Today is the first day of the weekend classes at The University of Cambodia. We are excited to see all of our students again, and we hope they are ready to learn! (Afternoon)
សកម្មភាពក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍ ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមសិស្សានុសិស្សមកពីអង្គការ ហេភីចាន់ដារានារីព្រែកថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។
Today is the first day of the weekend classes at The University of Cambodia. We are excited to see all of our students again, and we hope they are ready to learn!

Total: 1181

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches