ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង (I-Track) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
Federal Constitution: Introduction to Malaysian Constitution, Idzuafi Hadi Bin Kamilan, Research Officer to the Speaker of Representatives, Parliament of Malaysia.
# Special Interview on 2nd trip to Cambodia's Prime Minister John Key (former New Algerian Salon London) (Part 1)
Introduction to Malaysian Constitution
Congratulations to UC students from the College of Media and Communications (CMC) for their excellent performance during the live SEATV concert program
Happy Labor Day: Wishing everyone the very best!
Closing Session of The Forum for Success II, 2017: Education, Skills, and Jobs
The Forum for Success II, 2017: Education, Skills and Jobs concludes this afternoon 28th April, 2017. The topic is How to Use Media and Communications to Build Your Own Successes
Phnom Penh, 28 April 2017: The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture held a prize-bestowing ceremony for the International High School Arts Festival 2017 at the Cambodian national level

Total: 1245

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches