លោក Yusaku Hirayama និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu ប្រទេសជប៉ុន


Our Activities
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term III, Academic Year 2016-2017 on July 31, 2017.
The University of Cambodia organized the Academic Meeting with the Faculty Members and the Deans and Associate Deans of the colleges/schools under the chairmanship of Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs to discuss the "Preparation for the Implementation for Term III, Academic Year 2016-2017...
Phnom Penh on July 29, 2017 Orientation on Foundation-Year Programs
CES students are taking final examination at The Center for English Studies of The University of Cambodia on July 25th, 2017 Welcome to new term starting on 31 July, 2017
នៅល្ងាច ថ្ងៃទី 26.07.17 ក្រុម Horticulture club នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរួមគ្នាធ្វើការសម្អាតនៅក្នុង បរិវេណសួនច្បារជុំវិញអគារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្កើនសម្រស់អគារសាកលវិទ្យាល័យឲ្យរិតតែ ស្រស់ស្អាតថែមទៀត
CES students are taking final examination at The Center for English Studies of The University of Cambodia on July 25th, 2017
ពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ដល់បេក្ខនារីជ័យលាភីពីកម្មវិធី «ការប្រកួតរូបថតដើម្បីឈ្នះអាហារូបករណ៍របស់ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា»
កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសំរាប់បំណងជាក់លាក់ English for Specific Purposes (ESP)

Total: 1378

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches