វគ្គអប់រំតាមរបៀបអន្តរសកម្មស្តីពី «សិទិ្ធរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមបទបញ្ញាតិ្តនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន Term 3 នៅថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា (កក្កដា - តុលា ២០១៧) ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
On June 08, 2017, How to Keep Students Highly Motivated in Learning
The students of The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia presented an episode of The Mystery of Allegra for their group project.
The University of Cambodia in collaboration with The Tony Fernandes School of Business brings you The Journey of Success Series #1 with the Special Guest Speaker Mr. Chang Bunleang, the CEO of Brown Coffee and Bakery, sharing his experiences as one of the best young entrepreneurs in Cambodia. “BE the BEST that YOU can BE”
On June 09, 2017, The University of Cambodia met with representatives from the Awards for Training and Higher Education and the City Metropolitan College of Singapore to discuss ways of future collaboration.
ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានសហការជាមួយ ទីសា្នក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមមូលដ្ឋាន" ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។
Phnom Penh, June 8th, 2017 Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
Maybank Go Ahead Challenge- MGAC2017 Campus Level at The University of Cambodia

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches