វគ្គអប់រំតាមរបៀបអន្តរសកម្មស្តីពី «សិទិ្ធរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមបទបញ្ញាតិ្តនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
Miss Chhinh Chhinh Hok is currently taking BA in English Language and Literature at the School of Foreign Languages (SFL) at the University of Cambodia. Let's enjoy watching and listening to her impressions on E-learning at SFL.
The process of making and installation of The University of Cambodia’s logo...
The 44th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor DATO’ SRI PROF. DR. TAHIR, MBA, Founder of Mayapada Group and Leading International Philanthropist, with its forty fourth Honorary Doctorate in International Business in 2019. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 43th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Dionisio da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste, with its forty third Honorary Doctorate International Relations in 2019.
The 42nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Justice Dalveer Bhandari, Member of the International Court of Justice, with its forty second Honorary Doctorate International Law in 2018.
The 41st Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. S.C. Jamir, The Governor of Odisha, with its forty first Honorary Doctorate in International Relations in 2017. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
Miss. Chhum Phallin
Meet Mr. Huot Sithan, CMC’s faculty member

Total: 1430

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches