វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
Prof. Jeffrey Sach, University Professor at Columbia University and Advisor to the United Nations...
Entrance Examination for AA, BA and MA Students on August 31, 2020 #UCCambodia
29 Aug 2020: Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, gave a good talk today to the interns on the topics related to work ethics, working experiences and how to get the most from the internship program. This prestigious lecture is part of the Internship Training Program of The University of Cambodia.
Friday, 28 August 2020: This afternoon, Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, taught a special course on the development of soft skills for young people who wanted to get ahead in Cambodia and in the world out there.
on the Conferment of the Honorary Doctoral Degree at The University of Cambodia on January 10, 2020
Mr. Jackie Chan, UNICEF/UNAIDS Goodwill Ambassador and Hong Kong/Hollywood Actor, received a bouquet of flowers from LCT Khem Rany, Member of the Board of Trustees and Vice President in charge of General Affairs of The University of Cambodia (UC
UC MILESTONE IN 2009: After receiving his honorary doctor of arts and humanities, Mr. Jackie Chan delivered his remarks by sharing his life experiences with the UC students, staff and faculty, while Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia
UC MILESTONE IN 2005: The Right Reverend and the Right Honorable Lord George Carey of Clifton (1st from the right), Former Archbishop of Canterbury, United Kingdom, received the honorary doctor of humanities from The University of Cambodia in 2005, during his visit to Cambodia.

Total: 1348

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches