វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
Students of The University of Cambodia (standing in line with their back to show the UC spirit) visited Phnom Srouch district, Kampong Speu province, Cambodia. #UCCambodia
UC MILESTONE IN 2011: Our Chancellor, Dr. Haruhisa Handa, Co-Founder of The University of Cambodia, conferred the honorary doctor of media and communications to H.E. Khieu Kanharith, Minister of Information, for his important role and contributions to the media development in Cambodia in more than three decades. #UCCambodia
“Rumduol a national flower of the Kingdom of Cambodia. The University of Cambodia planted a number of these Rumduol trees, with beautiful flowers, in the garden of UC’s Main Campus.” #UCCambodia
Batch II pregraduate VDO Final
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)
The leadership team of The University of Cambodia Student Senate 2020 (The 14th-Mandate UCSS): Photo opportunity in front of the main building of UC. #UCCambodia
ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៤ វគ្គទី២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ២២ វគ្គទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!!! #UCCambodia
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)

Total: 1348

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches