វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........
Speech of H.E. Dr. Dioniso da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste, on the Conferment of the Honorary Doctoral Degree in International Relations at The University of Cambodia on June 5, 2019
H.E. Ms. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador of the Democratic Republic of Timor-Leste
Prof. Wing Thye Woo, Distinguished Professor in the Department of Economics
Prof. Jeffrey Sach, University Professor at Columbia University and Advisor to the United Nations...
Entrance Examination for AA, BA and MA Students on August 31, 2020 #UCCambodia
29 Aug 2020: Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, gave a good talk today to the interns on the topics related to work ethics, working experiences and how to get the most from the internship program. This prestigious lecture is part of the Internship Training Program of The University of Cambodia.
Friday, 28 August 2020: This afternoon, Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, taught a special course on the development of soft skills for young people who wanted to get ahead in Cambodia and in the world out there.

Total: 1376

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches