សកម្មភាពពេលព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។


សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ សន្ដិភាព ៥០០ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវទទួលបានការសិក្សា ឥតបង់ថ្លៃ...

Posted by The University of Cambodia - UC on Sunday, January 24, 2021
Our Activities
A look at back some photos from the study visit of 16 students from John Givonetti Giving (JGG) in Pursat Province to The University of Cambodia on 2 May 2019.
A look at back some photos from the Charity Concert under the theme: "Charity Concert for Khmer Arts and Traditions," which was organized by The University of Cambodia Student Senate to Celebrate Khmer New Year on 3 April 2019.
A look at back some photos from when the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC) hosted a sharing session on "4 Simple Ways to Improve English Writing Skills" by Mr. Kimkong Heng, PhD Researcher at the University of Queensland (Australia) on 2 April 2019.
A look at back some photo from the Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia hosted a Distinguished Public Lecture on the “Challenges and Possible Solution” by Ambassador Rajiv Bhatia, Distinguished Fellow, Gateway House. On 15 March, 2019
A look back at some photos from when the ARISE Agency team led the 25 Miss Universe candidates to The University of Cambodia on 13 March 2019. We'd like to thank them for their efforts to help make this program a complete success.
A look back at some photos from the Khmer New Year Charity Concert under the Theme “Happy New Year Youth Concert,” which was organized by The University of Cambodia Student Senate on 6 April 2018.
A look back at some photos from the Workshop on “Inquiry-Based Learning Approach,” which was organized by the College of Education of The University of Cambodia on 17 March 2019.
A look back at some photos from when The University of Cambodia held a Welcome Meeting and Orientation Session for our three new international students who were studying at UC for one term as part of the EU-SHARE Program on 12 March 2019.

Total: 1536

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches