សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
UC MILESTONE IN 2005: The Right Reverend and the Right Honorable Lord George Carey of Clifton (1st from the right), Former Archbishop of Canterbury, United Kingdom, received the honorary doctor of humanities from The University of Cambodia in 2005, during his visit to Cambodia.
Students of The University of Cambodia (standing in line with their back to show the UC spirit) visited Phnom Srouch district, Kampong Speu province, Cambodia. #UCCambodia
UC MILESTONE IN 2011: Our Chancellor, Dr. Haruhisa Handa, Co-Founder of The University of Cambodia, conferred the honorary doctor of media and communications to H.E. Khieu Kanharith, Minister of Information, for his important role and contributions to the media development in Cambodia in more than three decades. #UCCambodia
“Rumduol a national flower of the Kingdom of Cambodia. The University of Cambodia planted a number of these Rumduol trees, with beautiful flowers, in the garden of UC’s Main Campus.” #UCCambodia
Batch II pregraduate VDO Final
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)
The leadership team of The University of Cambodia Student Senate 2020 (The 14th-Mandate UCSS): Photo opportunity in front of the main building of UC. #UCCambodia
ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៤ វគ្គទី២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ២២ វគ្គទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!!! #UCCambodia

Total: 1349

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches