សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
(LIVE) The Conferment of the UC Distinguished Professorship on Dr. Rikhi Thakral, Executive Director, Thakral Group, Singapore on 24 October 2019
ដំណឹងពិសេស សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានបើកវគ្គសិក្សាថ្មី!!! គឺវគ្គសិក្សាទី១ ចូលរៀនលើកទី២ ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។
Welcome all students to the First-day-of-classes for Term I, Academic Year 2019-2020, on October 21, 2019. Truly feel the excitement of learning and meet new friends on the UC campus...
Welcome all students to the First-day-of-classes for Term I, Academic Year 2019-2020, on October 21, 2019. Truly feel the excitement of learning and meet new friends on the UC campus...(Afternoon)
(រសៀល) ផ្សាយផ្ទាល់៖ពីការប្រកាស់លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។
ផ្សាយផ្ទាល់៖ពីការប្រកាស់លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។
សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី ទី១ ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ 50% ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងចង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រភាសាបារាំង ជាពិសេសប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលបញ្ចប់ការប្រឡងកម្រិត មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអាចមកចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
The Orientation Session for the 10 Timor-Leste Students who got the Cambodia - Timor-Leste Friendship Scholarships Program 2019-2023. Information about The University of Cambodia, degree program, curriculum, grading system, extra-curricular activities, facilities and other matters like safety, Cambodia's culture and traditions, etc. The orientation session was led by Ms. Gina V. Lopez, Vice-President for International Affairs with other UC Management Team.

Total: 1175

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches