សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្ដល់ជូននូវអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កំរិតសិក្សា ចំនួន ២០០០ កន្លែងទៀត


Our Activities
Phnom Penh, 19th December 2019, The University of Cambodia (UC) and Hanyang Women's University (HYWU) in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen international relations with the purpose of developing a study training program abroad. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
The University of Cambodia hosted two staff from the Technical University of Dresden in Germany for CONTESSA (Contemporary Teaching Skills for South Asia)
The Conferment of the Honorary Doctoral Degrees and the 2nd UC Scholarship Awarding Ceremony 2019 at the Southeast Asia Television and Radio (SEATV) Auditorium (at The University of Cambodia Campus)
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស និងពិធីប្រគល់បណ្ណ ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍លើកទី២របស់សាកលវិទ្យាលយកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលមហោស្រពទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា)។
រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល Happy Merry Christmas
UC President’s Meeting with Graduate Students (MA & PhD) (from all colleges and schools) Date & Time: 14 Dec 2019, at 2:00 pm​ Venue: UC Conference Room, 1st Floor, UC Main Building, The University of Cambodia.
UC President’s Meeting with Graduate Students (MA & PhD) (from all colleges and schools) Date & Time: 14 Dec 2019, at 2:00 pm​ Venue: UC Conference Room, 1st Floor, UC Main Building, The University of Cambodia.
The University of Cambodia is hosting "The 4th UC Career Fair 2019" on 14 December 2019 (1st Floor). This event is open to the public. Interested candidates should come with their prepared CV. Good luck and see you on Saturday!

Total: 1247

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches