សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន Term 3 នៅថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា (កក្កដា - តុលា ២០១៧) ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។


Our Activities
A look back at some photos of the 16-Days Campaign on Ending Gender Violence under the Topic "Ending Violence against Women and Girls. It Starts with You," which was co-organized by the Ministry of Women’s Affairs and the UC Cambodian Red Cross Youth Club (UCCRCY), at the Conference Center on the 5th Floor on 30 November 2018.
A look back at some photos from the “3rd Student Leadership Conference,” at The University of Cambodia on 29 November 2018.
តើអ្នកចង់ជោគជ័យទៅលើអាជីពរបស់អ្នកនៅថ្ងៃ អនាគតទេ?ប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យ សូមអញ្ជើញទាក់ទងមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជួបពិភាក្សាអំពីផែនការសិក្សាជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យយើង។
A look back at some photos from the Orientation on the German Language Program and MA & PhD Scholarship Programs in Germany, which was hosted at The University of Cambodia on 20 November 2018.
A look back at some photos from the distinguished guest lecture on “Intellectual Property – International Themes and Canadian Perspectives,” by Ron Faggetter, Barrister and Solicitor, SMART & BIGGER, Intellectual Property & Technology Law on 5 November 2018.
A look back at some photos from the “Career Fair,” which was hosted by The University of Cambodia on 3rd October 2018.
A look back at some photos from a Workshop on "SPSS Analysis for MRP and Thesis," on September 04, 2018
A look back at some photos from The University of Cambodia Open House 2018 which was held on 13 September 2018.

Total: 1537

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches