សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The 28th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Mr. José Manuel Ramos-Horta, 1996 Nobel Peace Laureate and President of Timor-Leste, with its twenty eighth Honorary Doctorate in Political Science in 2010.
The 27th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Françoise Barré-Sinoussi, Nobel Laureate for Medicine, with its twenty seventh Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2010.
The 26th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Torsten Nils Wiesel, Nobel Laureate for Medicine, with its twenty sixth Honorary Doctorate in Science in 2010.
The 25th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Oliver Stone, Hollywood Film Director/Producer, with its twenty fifth Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2010.
The 24th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Eric S. Maskin, Nobel Laureate for Economics, with its twenty fourth Honorary Doctorate in Economics in 2010.
The 23th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. David Jonathan Gross, Nobel Laureate for Physics, with its twenty third Honorary Doctorate in Science in 2009.
The 22th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Jackie Chan, Hong Kong/Hollywood Actor, with its twenty second Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2009.
The 21th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Akishige Tada, Chairman, Press Net Japan, President and CEO, Nishinippon Shimbun, Fukuoka, Japan, with its twenty first Honorary Doctorate in Humanity in 2009.

Total: 1415

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches