សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The 20th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Achyuta Samanta, Chancellor and Founder KIIT University, India, with its twentieth Honorary Doctorate in Humanity in 2009.
Sat, 24 Oct 2020: Today, Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia (UC), met with UC’s faculty members to brief them on recent developments of the university as well as to discuss the preparations for the upcoming Term 1, Academic Year 2020-2021.

ស្តីពីរការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ចំនួន ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
The 19th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Aaron J. Ciechanover, Nobel Laureate for Chemistry, with its nineteenth Honorary Doctorate in Science in 2009. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 18th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Horst Posdorf, Member of the European Parliament, Germany, with its eighteenth Honorary Doctorate in Public Administration in 2008. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 17th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Jose de Venecia, Jr., Speaker of the House of Representatives of the Republic of the Philippines, President Ramos' Peace Envoy, the Republic of the Philippines, with its seventeenth Honorary Doctorate in International Relations in 2008. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 16th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Samdech Kittiprithbindit BUN RANY HUN SEN, President, The Cambodia Red Cross, with its sixteenth Honorary Doctorate in Humanity in 2008. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
Tue, 20 Oct 2020: In looking back, The University of Cambodia is proud to have provided many full scholarships to benefit our Cambodian students. Many of those students had graduated and moved on to become successful. In these photos, it was the day of the scholarship exam where students had the opportunity to compete openly to receive the scholarships on a merit basis.

Total: 1415

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches