ស្វាគមន៍មកកាន់ សាលាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា-វគ្គសិក្សាថ្មី ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ


Our Activities
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង
អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ២០២០ចំនួន៥០០កន្លែងសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
វគ្គសិក្សាថ្មីភាសាកូរ៉េតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅសាលា ភាសាបរទេសបានមកដល់ហើយ
E-learning program of IEP at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)

Total: 1315

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches