ស្វាគមន៍មកកាន់មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា-ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៏៥០% គ្រប់ជំនាញសិក្សា ២០០០កន្លែងទៀត។


Our Activities
The 21st International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 5, 2020 (Presided by Dr. Haruhisa Handa)
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
20 Reasons to Study at The University of Cambodia.
Master's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
IEP Program at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
31 July 2020: At the luncheon meeting today, Dr. Kao Kim Hourn, President and Chairman of the Board of Trustees of The University of Cambodia (UC), expressed his appreciation and admiration to both Dean Travis Michael Mitchell, Dean of Research and Director of Center for Research and Creativity (CRC), and Dr. Hu Ty, Dean of the College of Social Sciences (CoSS), for their respective and important contributions to UC’s development over the years.
31 July 2020: At the luncheon meeting today, Dr. Kao Kim Hourn, President and Chairman of the Board of Trustees of The University of Cambodia (UC), expressed his appreciation and admiration to both Dean Travis Michael Mitchell, Dean of Research and Director of Center for Research and Creativity (CRC), and Dr. Hu Ty, Dean of the College of Social Sciences (CoSS), for their respective and important contributions to UC’s development over the years.
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)

Total: 1348

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches