ស្វាគមន៍មកកាន់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃ សាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជា-ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៏៥០% គ្រប់ជំនាញសិក្សារហូតទៅដល់២០០០កន្លែង។


Our Activities
PhD student at College of Education at The University of Cambodia (UC).
Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
UC President's Meeting with the Interns of The University of Cambodia under “The UC Internship and Soft Skills Training Program,” on Saturday, 8 August 2020. All of the interns have great ambitions and desires to succeed in life and in their respective careers. The key message of Dr Kao Kim Hourn, UC President, for the interns is to have good habits and working ethics, to keep learning and expanding their knowledge as well as acquiring working experience. With peace, stability and development in Cambodia today, they have the best opportunity for their future. Wishing them all the best, with much succ
Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
The 21st International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 5, 2020 (Presided by Dr Haruhisa Handa)

Total: 1348

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches