ឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ💯 សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(BA) ចំនួន250 កន្លែង និងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ចំនួន250កន្លែង (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(MA) ចំនួន150កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត(PhD) ចំនួន 100កន្លែង) ជូនដល់និស្សិត សម្រាប់សិក្សាវគ្គទី២នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។


Our Activities
ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 093 777 226 ឬ 096 47 07 307
សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពីអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០កន្លែង និង ៥០%ជាច្រើនកន្លែង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វគ្គសិក្សាទី២ (Term 2) ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Announcement on Term II, Academic Year 2020-2021 #UCCambodia #Term_II #UCambodia
The University of Cambodia is organizing a video-making competition for high school and university students with great prizes. Students are invited to create interesting, dynamic videos around one minute under three different topics. To apply, please complete an application form at the Office of Admissions, Information and Registration. For further information, please contact us at 069 521 111, 093 777 576 or 095 692 111. Thank you! #UCCambodia #VideoMakingCompetition #UCambodia
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៦ និងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ បណ្ឌិតកិត្តិយសឥស្សរជនរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Announcement​ on the Commencement of the 16th Annual Graduation Ceremony of The University of Cambodia. #UCCambodida #UC_Annual_Graduation #UCambodia
"The 5th Student Academic Leadership Conference- 2020" held today 22 December 2020. Since we are in a pandemic situation, it was conducted thru Webinar. The event/activity facilitated by the students of participating colleges/schools of UC.
“The 5th Annual Forum for Success: Education, Skills and Jobs” with the Theme: Opportunities, Challenges, and Future Directions" on December 10-11, 2020. The forum aimed to focus on sharing keys to success in various areas, which were presented by many distinguished speakers from each college/school.
The College of Education of The University of Cambodia would like to announce to open the short courses (a period of 4 weekends) for MA & PhD students as a Topic: “How to use ICT Tools for Teaching and Learning’’

Total: 1432

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches