ឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃ💯 សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(BA) ចំនួន250 កន្លែង និងសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ចំនួន250កន្លែង (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(MA) ចំនួន150កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត(PhD) ចំនួន 100កន្លែង) ជូនដល់និស្សិត សម្រាប់សិក្សាវគ្គទី២នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។


Our Activities
The 31th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Khieu Kanharith, Minister of Information, with its thirty first Honorary Doctorate in Media and Communications in 2011.
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The environment of The University of Cambodia campus in early November 2020
The 29th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Marty Natalegawa, Minister of Foreign Affairs Republic of Indonesia, with its twenty ninth Honorary Doctorate in International Relations in 2010.
The 28th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Mr. José Manuel Ramos-Horta, 1996 Nobel Peace Laureate and President of Timor-Leste, with its twenty eighth Honorary Doctorate in Political Science in 2010.
The 27th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Françoise Barré-Sinoussi, Nobel Laureate for Medicine, with its twenty seventh Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2010.
The 26th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Torsten Nils Wiesel, Nobel Laureate for Medicine, with its twenty sixth Honorary Doctorate in Science in 2010.
The 25th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Oliver Stone, Hollywood Film Director/Producer, with its twenty fifth Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2010.

Total: 1427

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches