ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! បើកវគ្គសិក្សាថ្មី៦ភាសាក្នុងពេលតែ១នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា៖ ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ និងថៃ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ


Our Activities
Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
The 21st International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 5, 2020 (Presided by Dr Haruhisa Handa)
The 21st International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 5, 2020 (Presided by Dr. Haruhisa Handa)
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
20 Reasons to Study at The University of Cambodia.
Master's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)

Total: 1328

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches