(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិការអាហារូករណ៍ ស្តីអំពី “ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងឱកាសទទួលបាន អាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចូលរួមដោយសេរី!


Our Activities
Friendly football match Brother FT vs UC Football team.
"The University of Cambodia celebrates its 14th anniversary on June 23, 2017, led by UC President H.E. Dr. Kao Kim Hourn"
អបអរសាទរ ខួប ១៤ឆ្នាំ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
Phnom Penh, 21st June 2017, On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “Personal Finance” workshop, which will be held on Thursday, June 22, 2017 from 2:00 PM to 4:30 PM in the AirAsia Hall, 8th floor with an admission fee of $5.00.
Siem Reap, June 21, 2017: Professor Keo Chhea, representing Techo Sen School of Government and International Relations of The University of Cambodia, attended the Regional Workshop on Reviewing the Network of East Asian Think-Tanks (NEAT), a Track II workshop to review the effective networking recommendation for the consideration of the ASEAN Plus Three (APT) cooperation framework. The workshop was held back-to-back with the East Asian Forum, a Track 1.5 and the ASEAN- ROK Dialogue in Siem Reap from 21 to 23 June 2015.
Phnom Penh, June 20, 2017, the Techo Sen School of Government and International Relations at UC welcomed the visit of H.E Wathanachai Thongprasert, Minister – Counsellor from the Embassy of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia and his team today. The Thai delegation was here to help prepare for the inauguration of the Thailand Room on the 10th Floor on behalf of H.E Nuttavudh Photisaro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia.
Watch a football team of The University of Cambodia during a training for participating in a football match for university championship award in upcoming July! Voice over by Dem Dalin, a student from CMC
Welcome remarks to UC Scholarship Award Student

Total: 1321

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches