(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី១) - Scholarship Forum [EPS01] ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
The Conferment of the Honorary Doctoral Degrees and the 2nd UC Scholarship Awarding Ceremony 2019 at the Southeast Asia Television and Radio (SEATV) Auditorium (at The University of Cambodia Campus)
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស និងពិធីប្រគល់បណ្ណ ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍លើកទី២របស់សាកលវិទ្យាលយកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលមហោស្រពទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា)។
រីករាយថ្ងៃបុណ្យណូអែល Happy Merry Christmas
UC President’s Meeting with Graduate Students (MA & PhD) (from all colleges and schools) Date & Time: 14 Dec 2019, at 2:00 pm​ Venue: UC Conference Room, 1st Floor, UC Main Building, The University of Cambodia.
UC President’s Meeting with Graduate Students (MA & PhD) (from all colleges and schools) Date & Time: 14 Dec 2019, at 2:00 pm​ Venue: UC Conference Room, 1st Floor, UC Main Building, The University of Cambodia.
The University of Cambodia is hosting "The 4th UC Career Fair 2019" on 14 December 2019 (1st Floor). This event is open to the public. Interested candidates should come with their prepared CV. Good luck and see you on Saturday!
The University of Cambodia is hosting "The 4th UC Career Fair 2019" on 14 December 2019 (1st Floor). This event is open to the public. Interested candidates should come with their prepared CV. Good luck and see you on Saturday!
និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចូលរួម សិក្ខាសាលា សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលើកទី១០នៅ ទីស្តីការគណៈកម្មការមូលបត្រ

Total: 1245

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches