(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី២) Scholarship Forum [EPS02]


Our Activities
សកម្មភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងកម្មវិធី “ទស្សនកិច្ចស្វាគមន៍ ២០១៧” នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។
The United Nations Room Inauguration.
កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយលោក កុសល ច័ន្ទសក្កិវិទូ ប្រធានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ស្តីពីការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ជាច្រើនកន្លែង នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ (នៅក្នុងព័ត៌មានមហាជន ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)
Why I apply EU-SHARE Scholarship. From Mr. Mer Sophearayut The student from College of Social Sciences, Majoring in International Relations, and Share Awardee, batch 3
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អតីតសិស្សនិន្ទេស “A” ដែលបានជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ហើយកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា
THE CONFERRING OF THE HONORARY DOCTORAL DEGREE ON H.E. The Governor of Odisha, Dr. S.C. Jamir PHNOM PENH, Monday Sept 25, 2017.
Inaugurated the "Unigen corporation hall "on the 8th floor of the UC main building. (Video)
Workshop on “Asia Drives Digital Health- A Case Study and Prognosis” (Video)

Total: 1472

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches