(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៤)ScholarshipForum​ [EPS04]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
The 8th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Katherine Marshall, Former Advisor to President of the World Bank, Visiting Associate Professor at Georgetown University, United States of America, with its eighth Honorary Doctorate in Humanity in 2006.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងចាប់ ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាទី១ សម្រាប់ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។
The 7th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
The 6th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
The 5th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Lord George Carey, Former Archbishop of the Canterbury, London, England, with its fifth Honorary Doctorate in Humanity in 2005.
The 4th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
ការថ្លែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សា រ៉ាត់
Welcome to the College of Media and Communications

Total: 1376

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches