សកម្មភាពរបស់អង្គការ Caring For Cambodia ដែលបានដឹកនាំសិស្សចំនួន ១២នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បី ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល


Our Activities
Phnom Penh on 9th January,2019 The School of Foreign Languages at The University of Cambodia is launching the Department of Thai Language Program. The Department is inaugurated by His Excellency Panyarak Poolthup, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Cambodia, and ASEAN Chair 2019.
Asia-Pacific Regional Conference THEME: Effective Learning in Low-Tech Information Environments 4 January 2019 The University of Cambodia Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Asia-Pacific Regional Conference THEME: Effective Learning in Low-Tech Information Environments 4 January 2019 The University of Cambodia Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Asia-Pacific Regional Conference THEME: Effective Learning in Low-Tech Information Environments 3 January 2019 The University of Cambodia Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Let the Spirits of this holiday bless you and your family... Wishing you and the family a Happy and Prosperous New Year.
Graduates of a half day course about how to write scripts for documentaries, and also about the basics how to create characters on screen with instructor, Dr Mike Minehan.
ការប្រគំតន្រ្តី និងការសម្ដែងរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ «ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី អត្តសញ្ញាញយើង បេះដូងយើង» ។នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា

Total: 872

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches