សកម្មភាពរបស់អង្គការ Caring For Cambodia ដែលបានដឹកនាំសិស្សចំនួន ១២នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បី ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល


Our Activities
បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងអាហារូបករណ៏ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(K-Track) សម័យប្រឡងៈ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលវេលាៈ ម៉ោង ៨ៈ០០ព្រឹក - ម៉ោង ១១ៈ១៥ព្រឹក មណ្ឌលប្រឡងៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងអាហារូបករណ៏ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ(I-Track) សម័យប្រឡងៈ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលវេលាៈ ម៉ោង ៨ៈ០០ព្រឹក - ម៉ោង ១១ៈ១៥ព្រឹក មណ្ឌលប្រឡងៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នៅម៉ោង៣រសៀលនាថ្ងៃទី៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ លោកបណ្ឌិតអ៊ី រតនា សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំ មកពីមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនញូវ៉ាន់តាំង (The NEWHANTANG Chinese Language Center) ដែលមានទីតាំងនៅខេតស៊ីអាន។
TSS Public Lecture​ on “Mahatma Gandhi and Gandhian Philosophy” 4 October 2018
(Live): TSS Public Lecture​ on “Mahatma Gandhi and Gandhian Philosophy” 4 October 2018
ពិព័រណ៍ការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។
(ផ្សាយផ្ទាល់): បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី “ មហាត្មៈគន្ធី និងទស្សនវិជ្ជាគន្ធី ” ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) ពិព័រណ៍ការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី 03 ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

Total: 787

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches