សកម្មភាពរបស់អង្គការ Caring For Cambodia ដែលបានដឹកនាំសិស្សចំនួន ១២នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បី ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល


Our Activities
(ផ្សាយផ្ទាល់) សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលរសៀល
ពន្យាកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍ ៣០៥០ កន្លែង!!!
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រឹក
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលរសៀល។
សកម្មភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៏នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលព្រឹក
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឱកាស អាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(ផ្សាយផ្ទាល់): វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឱកាស អាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

Total: 787

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches