ប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី ៩, ១០, ១១, ១២ និង ១៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧


Our Activities
ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! បើកវគ្គសិក្សាថ្មី៣ភាសាក្នុងពេលតែ១នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា៖ ភាសាចិន ភាសាជប៉ុន និងភាសាកូរ៉េ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ
Hurry! TOMORROW is the deadline for all scholarship applications! Please visit our main campus to find out more information about the 1000 scholarships that we are offering for Bachelor's and Associate's degrees. See you soon!
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ សកម្មភាពសិស្សកំពុងបំពេញពាក្យ និងចុះឈ្មោះប្រលងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
Phnom Penh, October 20th, 2017, The University of Cambodia (UC) led by Dr. Ratana, Vice President for Academic Affairs met with delegates of Guangxi University of Foreign Languages, China, led by Mr. Su Jun Lv, Director of Student Affairs Section and. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationships and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! បើកវគ្គសិក្សាថ្មី៣ភាសាក្នុងពេលតែ១នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា៖ ភាសាចិន ភាសាជប៉ុន និងភាសាកូរ៉េ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង សា.មានជ័យ
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វគ្គទី២ ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និស្សិតឧត្ដមសិក្សា និងមធ្យសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៦ -២០១៧ រវាងក្រុម សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនិង ស.ជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
Please enjoy Ms. Lim Keamean, an outstanding student from the College of Social Sciences at UC, as she shares her experience on "How to get good grades."

Total: 491