សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ចូលរួមក្នុង«ពិធីបួងសួង និងអបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់សំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក»...


Our Activities
(Part 3) “The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.”
(Part 2) “The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.”

( Part1) The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.
Phnom Penh, December 14, 2017: Dean of Techo Sen School of Government and International Relations, The University of Cambodia, met with Mr. Adarsh K Mishra, Attache (ITEC) Embassy of India, Phnom Penh for discussing on organzing Cambodia-India Scholarship Forum.
College of Social Sciences students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon, 14 December 2017.
“The Tony Fernandes School of Business students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Morning, 14 December 2017.” (Video)
“Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.”
The Tony Fernandes School of Business students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Morning, 14 December 2017.

Total: 378

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches