សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ចូលរួមក្នុង«ពិធីបួងសួង និងអបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់សំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក»...


Our Activities
Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.
Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.
Phnom Penh, 13 December 2017 Public Truth, Malpractice, and Criminal Responsibility in Health Sector
“Public Truth, Malpractice, Criminal Responsibility in Health Sector.”
Phnom Penh, 13 December 2017 “The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference”
The Opening Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, and Presided Over by Dr. Kao Kim Hourn, The President of The University of Cambodia.
The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference.
(Live) “The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference”

Total: 378

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches