សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសាធារណៈជន ដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្ស និស្សិត ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការប្រលង សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ


Our Activities
On 21 and 22 August 2017, Nara Sokhema, an alumna and a faculty member of The University of Cambodia’s The Tony Fernandes School of Business, was invited to be one of the facilitators and speakers at the “Future Energy Forum” at the Expo 2017 in Astana,
"How to apply for the EU-Share Scholarship Program" by Ms. Tep Sopheavatey from the College Social Sciences of The University of Cambodia (Major: International Relations).
Phnom Penh, September 5, 2017 Undergraduate Midterm Centralized Examinations, Term 3, 2016-2017
Phnom Penh, on 25 August 2017: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia.
Phnom Penh, 26/08/17: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia (UC).
Phnom Penh, 25th August 2017, "Inauguration of The European Union Room".
H.E. George Edgar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Head of the Delegation of the European Union to the Kingdom of Cambodia and Lecture on ''The EU and Cambodia''.
August 25, 2017, The University of Cambodia-UC welcomed Japanese students from Meisei University to visit and share their experiences with Cambodian students.

Total: 250

Upcoming events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches