សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសាធារណៈជន ដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្ស និស្សិត ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការប្រលង សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ


Our Activities
“Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.”
The Tony Fernandes School of Business students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Morning, 14 December 2017.
Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.
Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Wednesday evening, 13 December 2017.
Phnom Penh, 13 December 2017 Public Truth, Malpractice, and Criminal Responsibility in Health Sector
“Public Truth, Malpractice, Criminal Responsibility in Health Sector.”
Phnom Penh, 13 December 2017 “The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference”
The Opening Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, and Presided Over by Dr. Kao Kim Hourn, The President of The University of Cambodia.

Total: 596