អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ


Our Activities
ហេតុអីត្រូវជ្រើសរើសយកជំនាញសិក្សាផ្នែកអប់រំ នៅមហាវិទ្យាល័យអប់រំ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា?
កម្រងវីដេអូរូបភាពស្តីពីសកម្មភាពទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការងាររសប្បុរសធម៌បស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យអប់រំ
The Inauguration of the Thakral Corporation LTD Room presided by Mr. Natarajan Subramaniam, Chairman of Thakral Corporation Limited, and His Excellency Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and the President of The University of Cambodia on 28 November 2017.
On November 28, 2017, The University of Cambodia hosted a workshop on “Dialogue of Cultures: Russia and Asia-Pacific Countries” at the AirAsia Hall in The University of Cambodia.
The Scholarship program orientation of International Business School from China
A report on UC students who were awarded the Samdech Techo Hun Sen's Vision 500 Scholarships - 2017 for Academic Year 2017-2018
On 23 November 2017, a team from The University of Cambodia (UC) was crowned the National Champion of the CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 which was held at the Cambodian Securities Exchange (CSX) in Phnom Penh. -4:39
Ho Chi Minh City, 26 March 2018: LCT Khem Rany, Director-General of SEATV and Vice President for General Affairs and Member of the Board of Trustees of The University of Cambodia (UC), and other UC members visited Dr. Suy Sareth, Dean of the School of Undergraduate Studies of UC, (who was seriously injured during the violent mob attacks against him) who is currently under medical treatment in Ho Chi Minh City.

Total: 534