ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ខ្ញុំបាទឈ្មោះកែវ លីថា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាភាសាបរទេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា

រំលឹកឡើងវិញ៖កម្រងទស្សនីយភាពល្ខោនអប់រំ ជ័យលេខ១ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះផាត រីដា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតូនីហ្វឺណាន់ដេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា
Quotes about Education
Quotes about Education
ត្រូវរាយការណ៍តែព័ត៌មានណាដែលទទួលបានពីប្រភព ច្បាស់លាស់ ជៀសវាងការបន្ថែមយោបល់ លុប និងបំប្លែងពីខ្លឹមសារដើម
ខ្ញុំបាទឈ្មោះជី មករា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតូនីហ្វឺណាន់ដេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ ទីផ្សារ ជាសិស្សមកពី ខេត្តកំពង់ចាម។
Quotes about Education

Total: 1024

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches