ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series on “the EU Policies and Actions on Climate Change and Environment” 26 September 2018
Tree planting inside the university by H.E. Ambassador and H.E. Samraing Kamsan, a Member of the Board of Trustees, a Special Representative of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, President of the University of Cambodia.
The activities of staffs and volunteer students providing information about scholarship offering as well as available majors of The University of Cambodia during "My University and Self Discovery" on 23rd September 2018.
(តង់ទី២): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(តង់ទី១): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយសុខាភិបាលស្ទឹងត្រែង ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ -53:02
(តង់ទី២): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(តង់ទី១): ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប៉ះជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាជាតិថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
CoE Lecture Series on “Good Key Strategies in Leading Private Institutions” 23 September 2018

Total: 798

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches