ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ទស្សនៈនិស្សិតស្រី ផ្នែកIT ចំពោះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
នាងខ្ញុំឈ្មោះរ័ន្នស្រីល័ក្ខសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ឆាន់ ម៉ា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះឆាន់ម៉ាសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Sending children to school for quality education is a longterm, smart and sustainable investment
វគ្គសិក្សាថ្មីទី ៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ២០១៩។
នាងខ្ញុំឈ្មោះគង់សុកញ្ញាសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
(ផ្សាយផ្ទាល់៖)កម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់បុរសសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា២០១៩សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី០៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩

Total: 1108

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches