ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
Student Academic Leadership Conference 29 November 2018 (Session 1: The Role of communication in International Business)
(Live): Student Academic Leadership Conference 29 November 2018 (Session 1: The Role of communication in International Business)
Home Facilities Academic Staff Jobs Archives Contact Us Map About UC Colleges Academics Resources Students Research Alumni Upcoming Projects Phnom Penh on 29th November,2018 Opening session of the 3rd Student Leadership Conference at The University of Cambodia
Happy Water Festival 2018 to all members of The University of Cambodia (UC) Community, as well as friends and partners! All the best to everyone on this Holiday spirit!
សកម្មភាពប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១០ លើកទី១ និងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ជំនាន់ទី១៧ លើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Pauline Tamesis, The United Nations Resident Coordinator to The Kingdom of Cambodia, for her distinguished lecture on “ How to Change the World , It’s easier than you think’’ 19th November 2018
19 November 2018: The Inauguration of The United Nations Green Youth Programme​ Room on the 10th floor at The University of Cambodia
The Planting Ceremony of the Romduol Tree, H.E. Pauline Tamesis​ ,​The United Nations ​Resident Coordinator to The Kingdom of Cambodia. 19 November 2018

Total: 878

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches