ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
A workshop on Basic Photography by CMC on June 29, 2019. Thanks to Soy Dararoth and Chork Vichhai as the presenters. And thanks to all media students and public for your participation.
ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងសាកល្បង ការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។
នាងខ្ញុំឈ្មោះ សួន​ ករុណា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
On 28 June 2019, the management team of The University of Cambodia, led by Ms. Gina Lopez, Vice President for International Affairs, held a send-off ceremony to the EU-SHARE exchange students. The team thanked the students for choosing to study at UC, and delivered their transcripts and other essential documents for them. We wish them all the best!
ខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉េងលីហ៊សព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ជួង ស្រីឌឿន សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ងុំបាទឈោ្មះណាងរិទ្ធីសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះសៅសុភាសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Total: 1097

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches