ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
Phnom Penh, 12 November 2018: The University of Cambodia & Hunan University of Humanities, Science, and Technology met and discussed the following topics before visiting the campus
Nov 5, 2018: Distinguished guest lecture on “Intellectual Property – International Themes and Canadian Perspectives,” by Ron Faggetter, Barrister and Solicitor, SMART & BIGGER, Intellectual Property & Technology Law.
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការចូលរៀនលើកទី២នៃវគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
សិក្ខាសាលាស្ដីពី «កម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យ (SPSS) ដើម្បី ធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ និងសារណាបទ» ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
(Live): Welcome to Workshop on “SPSS Analysis for MRP and Thesis” 04 November 2018
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចូលរៀនលើកទី២នៃវគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។ សូមសាធារណជនដែលមានបំណងចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចូលរៀនលើកទី២នៃវគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។
The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of Japanese language program to the public that we are now offering:

Total: 848