ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
Phnom Penh, 05 February 2018: The School of Undergraduate Studies (SUS) of The University of Cambodia is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong.
Part2: The School of Undergraduate Studies (SUS) is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong. Do not miss the chance. 5th February 2018
Part 1: The School of Undergraduate Studies (SUS) is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong. Do not miss the chance. 5th February 2018
The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Francis K. T. MOK for Joint Pantership Public Lecture “ Academic Writing and Publication” 3th February 2018
The University of Cambodia Warmly Welcomes Dr. Francis K. T. MOK for Joint Pantership Public Lecture “ Academic Writing and Publication” 3th February 2018
ថ្ងៃសុក្រ​ ២រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សកម្មភាពសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាកម្ពុជា ។
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍
The Distinguished Lecture from Dr. Ishmael Noko, the awarding of the UC Professorship in Peace Studies, and the signing of the MOU.

Total: 449

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches