ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅថ្ងៃទីមួយ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ បរិញ្ញាបត្រ សិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន បរិញ្ញាបត្រ គមនាគមន៍រូបភាព បរិញ្ញាបត្រ ការសិក្សាអំពីគមនាគមន៍ បរិញ្ញាបត្រ សារព័ត៌មាន វគ្គសិក្សាថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 -ផ្ដល់ជូន អាហារូបករណ៍ 100 កន្លែង គ្រប់ឆ្នាំសិក្សា -អាហារូបករណ៍ 100% ចំពោះសិស្ស និស្សិតទូទៅ -ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅ -ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 2 តុលា -ប្រលងចូលរៀននៅថ្ងៃទី 5 តុលា -ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី13 តុលា
The ASEAN Ambassador Series: “Foreign Policy of Brunei Darussalam” by H.E. Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Brunei Darussalam to the Kingdom of Cambodia at the Cambodia Hall on the 10th floor at The University of Cambodia.
Special Program official Inauguration of Brunei Room at The University of Cambodia 10th Floor, The UC Building Date: 27th August 2018.
ពិធីដាំដើមរំដួល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កាស្មឺហាន ប៉េនហ្គីរ៉ាន តាហឺ ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
(LIVE) Special Program official Inauguration of Brunei Room at The University of Cambodia 10th Floor, The UC Building Date: 27th August 2018.
(ផ្សាយផ្ទាល់៖) ពិធីដាំដើមរំដួល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កាស្មឺហាន ប៉េនហ្គីរ៉ាន តាហឺ ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
សកម្មភាពថ្ងៃទី ៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៃ ជំរុំផ្ដល់សេវាពិនិត្យបេះដូង ‌‍‍«អាយមេឌ្រីត / យូនីហ្គិន អ៊ីខេហ្ស៊ី» សុខភាពល្អ គឺ ជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុងច្បារមន- ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាំមកជូនលោក-អ្នក ដោយ សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវសង្គម នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
សកម្មភាពថ្ងៃទី ២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៃ ជំរុំផ្ដល់សេវាពិនិត្យបេះដូង ‌‍‍«អាយមេឌ្រីត / យូនីហ្គិន អ៊ីខេហ្ស៊ី» សុខភាពល្អ គឺ ជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរ ថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុងច្បារមន- ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាំមកជូនលោក-អ្នក ដោយ សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវសង្គម នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Total: 747