ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅថ្ងៃទីមួយ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។


Our Activities
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ យឿន ចាន់ម៉ូនីកា បានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ UC student Yoeurn Chanmonika directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ យឿន ចាន់ម៉ូនីកា បានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ UC student Yoeurn Chanmonika directed this video, which won second prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
We would like to invite you to join our new term for 6 foreign languages,which will start on March 14th, 2018. Students can take a placement test from Monday to Sunday during working hours or contact us for further information at 093 777 991. Thank you!
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ លាង ប៊ុនហៀងបានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។
On February 6th, 2018, The University of Cambodia, led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from Yeoju Institute of Technology, South Korea, whose team was led by Lee Jung-Cheol, Director of Department of International Affairs of Yeoju Institute of Technology, South Korea . Both parties discussed possibilities about future collaboration.
On February 6th, 2018, The University of Cambodia, led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from Yeoju Institute of Technology, South Korea, whose team was led by Lee Jung-Cheol, Director of Department of International Affairs of Yeoju Institute of Technology, South Korea . Both parties discussed possibilities about future collaboration.

Total: 449

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches