ការតាំងពិព័រណ៍ការងារ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សូមអញ្ជើញចូលរួម ដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ និងទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧


Our Activities
Phnom Penh, November 21st, 2017, The University of Cambodia (UC), led by Dr. Ratana, Vice President for Academic Affairs, warmly welcomed a group of delegates from Shanghai Ocean University and Southwest University, China. Both sides expressed a strong interest and willingness to have exchange programs for students and faculty, which will be spelt out in the MoU. Finally, the two parties agreed upon common proposal with mutual understanding.
Workshop group on How to Write Quality Research Paper with Dr. Mike Minehan.
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្តូរកាលបរិច្ឆេទរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីដល់ និស្សិតទទួល អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។
On 17 November 2017 the management team at UC attended a sharing session on the “Alignment of Teaching Methods and Assessments to Student Learning Outcomes.”
កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី៣និងប្រឡងឡើងវិញបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅថ្ងៃទីមួយ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រលងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង​ជំនាន់ទី៩ លើកទី២និង​ ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៦ លើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។

Total: 698

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches