ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
នៅម៉ោង៣រសៀលនាថ្ងៃទី៥ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ លោកបណ្ឌិតអ៊ី រតនា សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំ មកពីមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនញូវ៉ាន់តាំង (The NEWHANTANG Chinese Language Center) ដែលមានទីតាំងនៅខេតស៊ីអាន។
TSS Public Lecture​ on “Mahatma Gandhi and Gandhian Philosophy” 4 October 2018
(Live): TSS Public Lecture​ on “Mahatma Gandhi and Gandhian Philosophy” 4 October 2018
ពិព័រណ៍ការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។
(ផ្សាយផ្ទាល់): បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី “ មហាត្មៈគន្ធី និងទស្សនវិជ្ជាគន្ធី ” ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) ពិព័រណ៍ការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី 03 ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។
(ផ្សាយផ្ទាល់) សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលរសៀល
ពន្យាកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍ ៣០៥០ កន្លែង!!!

Total: 785

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches