ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
វគ្គជម្រុះក្នុងពូលA CoAH vs. CoL ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង៣ៈ៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែសីហានេះតទៅ សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងផេក The University of Cambodia - UC សូមអរគុណ!
Closing Program of The 3rd Annual Forum for Success and Special address by Dr. Kao Kim Hourn, The Founder and Chairman of the Board of Trustees and The President of The University of Cambodia. Image may contain: 2 people, flower
The Third Annual Forum for Success​ on 10 August, 2018 at The University of Cambodia. Session 12: College of Education Topic: How to Prepare Yourself to become a Professional Leader in Education
The Third Annual Forum for Success​ on 10 August, 2018 at The University of Cambodia. Session 11: College of Social Sciences Topic: Win Win Policy
Closing Program of The 3rd Annual Forum for Success and Special address by H.E. Kao Kim Hourn, The Founder and Chairman of the Board of Trustees and The President of The University of Cambodia.
The Third Annual Forum for Success​ on 10 August, 2018 at The University of Cambodia. Session 12: College of Education Topic: How to Prepare Yourself to become a Professional Leader in Education
On the 9th and 10th August 2018, staff and students of The University of Cambodia disseminated information about UC at Chey Thavy, especially about the announcement of 3,050 scholarships to high school students who are preparing for the national high school exam.
The Third Annual Forum for Success​ on 10 August, 2018 at The University of Cambodia. Session 11: College of Social Sciences Topic: Win Win Policy

Total: 698

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches