ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
RACE THE "H" Fun Run For Health and Wellness PHE001 Class
Phnom Penh, January 10th , 2018, a group of high school students led by Mr. Choi Sukbong, teacher of Joy Fountain Foundation based in Kampong Speu province came to visit the University of Cambodia-UC.
The University of Cambodia and The Techo Sen School of Government and International Relations in collaboration with The Embassy of The United States of America in Phnom Penh are pleased to announce that there will be a Lecture on “US Foreign Policy and Trends” ...
MOCK ASEAN SUMMIT Migrant Workers in ASEAN 6 January 2018
The University of Cambodia is very pleased to announce new term for Thai language program, which will start on December 25th, 2017. Students can choose to study either part-time or full-time and from Monday to Friday or Saturday and Sunday. Enroll now and get a scholarship of at least 40%!
Cambodia-India Scholarship Awareness Forum India Room, 9th Floor Friday, 05 January 2018
The Perspectives Cambodia រដូវកាលទី២ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០១៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពសួនច្បារ បណ្ណាល័យ ទីធ្លាចំណត និងសកម្មភាពនិស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀន របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។

Total: 872

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches