ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
Today is the third day of the 2nd annual Student Academic Leadership Conference. This event is hosted by students, for students at The University of Cambodia and will take place December 13-16, 2017 during the Morning, Afternoon, and Evening Sessions in the AirAsia Hall on the 8th floor.
College of Education students present at the Student Academic Leadership Conference on Friday Morning , 15 December 2017.
College of Education students present at the Student Academic Leadership Conference on Friday Morning , 15 December 2017.
College of Science and Technology students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Evening, 14 December 2017.
“College of Science and Technology students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Evening, 14 December 2017.”
(Part 3) “The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.”
(Part 2) “The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.”

( Part1) The Center for English Studies students present at the Student Academic Leadership Conference on Thursday Afternoon , 14 December 2017.

Total: 848