ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើមប្រឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរជូនបុគ្គលិកឆ្នើម និង ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរជូនគណៈសាស្រ្តាចារ្យគំរូ
THE COMMENCEMENT OF THE 14th ANNUAL GRADUATION CEREMONY 2018 DECEMBER 21st, 2018 AT THE SEATV AUDITORIUM PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
(LIVE:) THE COMMENCEMENT OF THE 14th ANNUAL GRADUATION CEREMONY 2018 DECEMBER 21st, 2018 AT THE SEATV AUDITORIUM PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Anne Lemaistre, Head of Office in Phnom Penh and UNESCO Representative to the Kingdom of Cambodia, for her distinguished lecture on ‘UNESCO Biosphere Reserve.’ 20th December 2018
20 December 2018: The Inauguration of The UNESCO Room on the 06th floor at The University of Cambodia
The Planting Ceremony of the Romduol Tree, H.E. Anne Lemaistre, Head of Office in Phnom Penh and UNESCO Representative to the Kingdom of Cambodia. 20 December 2018
The Planting Ceremony of the Romduol Tree, H.E. Anne Lemaistre, Head of Office in Phnom Penh and UNESCO Representative to the Kingdom of Cambodia. 20 December 2018

Total: 872

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches