ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រឹក
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលរសៀល។
សកម្មភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៏នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលព្រឹក
សកម្មភាភាពសិស្សមកដាក់ពាក្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឱកាស អាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
(ផ្សាយផ្ទាល់): វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឱកាស អាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
The University of Cambodia would like to invite students and the public to grab your opportunity at the UC Career Fair 2018 on 3rd October 2018, starting from 9am. For further information, please contact: Tel: 093 888 552; 012 993 100 Email: mala_opaca@uc.edu.kh ; deputy_opaca@uc.edu.kh
(ផ្សាយផ្ទាល់): វេទិកាស្ដីពីការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងឳកាសអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

Total: 785

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches